Disclaimer

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.fmdo.be.

Gebruikersvoorwaarden Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door FMDO vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

Aansprakelijkheid Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. FMDO vzw kan echter, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt dan ook op risico van de gebruiker. FMDO vzw gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. FMDO vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie.

Link Het is mogelijk dat deze website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en FMDO vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Rechten Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan FMDO vzw. Overname van tekstmateriaal van deze site is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding. Voor de overname van foto- en ander beeldmateriaal is een schriftelijke toelating van FMDO vzw nodig.

Afdwingbaarheid en geldigheid Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht dan zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Geschil Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.

De gebruiksvoorwaarden opgesteld door De Federatie, waren een bron van inspiratie bij de opmaak van deze voorwaarden.